Nationalpark Bükk – Lillafüred MiskolcSeit 1. Januar 1977 sichert der Nationalpark Bükk Schutz und Hege des natürlichen Pflanzen- und Tierbestandes des Bükk–Gebirges wie auch die Wahrung der geologischen, landschaftlichen und kulturellen Werte dieser Region. 97% des 43 200 Hektar großen Gebietes inmitten des Bükk–Gebirges sind bewaldet. Aufgrund der durchschnittlichen Höhe der einzelnen Berge gilt Bükk als höchste Gebirgslandschaft Ungarns. Die Gipfel dieses Kalksteingebirges ragen über 900 m in den Himmel. 40 km2 groß ist die Hochebene des Bükk–Gebirges, welche sich in der Umgebung des Letten-Schiefergebietes präsentiert. Auf der Hochebene findet man geologische Merkmale der Karstoberfläche, wie Karstlöcher, enge Senken, Dolinen, hohe Felsrücken und tiefe Schluchten, Bergwiesen und Höhlen. Die Randgipfel der Hochebene werden im Volksmund "Steine" genannt. Von den "Steinen" Három-kõ, Tar-kõ, Vörös-kõ, Cserepes-kõ, Bél-kõ usw. hat man eine wunderbare Fernsicht.Das Mikroklima dieser abwechslungsreichen Oberfläche erlaubt seltenen Tier- und Pflanzenarten ein ungestörtes Dasein. Man findet hier Arten, die nur in mediterranen Gegenden vorkommen, aber auch solche, die sonst im Hochgebirge leben oder aus der letzten Eiszeit stammen. Einzigartig und umfangreich ist der Bestand an Faltern und Schmetterlingen. Etwa 90 Vogelarten brüten hier, unter ihnen auch viele bedrohte Arten, deren Nester in Ungarn nur noch in den Kalksteinwänden des Bükk–Gebirges zu finden sind. Die unzähligen Höhlen des Gebirges sind hinsichtlich der Qualitätsgarantie des Wassers wichtig. Einige dieser Höhlen beherbergen interessante archäologische Funde (Stállós-kõ, Subalyuk, Szeleta usw.).Der größte Nationalpark  Bükk von Ungarn bietet verschiedene Möglichkeiten zum Wandern, Reiten und Radfahren (mit die längsten Radwege in der Region), zur Erholung und Erkundung der Werte der Natur.Dem Besucher in Miskolc und in Miskolctapolca bleibt gar nichts anderes übrig, als sich in diese Stadt und ihre Bewohner zu verlieben und ernsthafte Reise-Gedanken zu hegen. In Miskolc gibt es nichts, was es nicht bei uns zu Hause auch gibt. Aber vieles, das wir vermissen: Die Präsenz der Natur in den Städten, eine hoch bewertete Kunst-Szene, sternewürdige und preisgünstige Restaurants und Leute, die einfach großartig sind.
Miskolc
is the third largest city in Hungary with a rich history and culture. The Greek Orthodox Church (7 Deák tér) houses the largest iconostasis in Central Europe. On the slopes of the mountain stands the Avas Reformed Church, one of the most beautiful Gothic hall churches in Hungary. Magnificent baroque buildings are the Minorites and the Monastery (Heroes' Square), the Evangelical Church (Hunyadi and 8) and the Church Mindszenty (Mindszenty Square), with the stone statue of the "Virgin Mary with the mug" from 1739.
Miskolctapolca
The Cave Bath is unique in Europe. The healing effect of mineral rich water and the crystal clear air cavity in diseases of the cardiovascular system, diseases of the respiratory and rheumatic complaints. Treatment at Miskolctapolca worth ...
Bükk National Park - Lillafüred MiskolcSince 1 January 1977 secures the Bükk National Park protect and take care of the natural plant and animal population of the Bükk Mountains, as well as the preservation of the geological, scenic and cultural values ​​of this region. 97% of the 43 200 hectare area in the middle of the Bükk mountains are forested. Because the average height of each Bükk Mountains is considered the highest mountain in Hungary. The summit of this limestone mountains, towering over 900 meters into the sky. 40 km2 in size, the plateau of the Bükk Mountains, which presents itself in the vicinity of the Latvian-shale area. On the plateau there are geological features of the karst surface, such as karst holes, narrow valleys, sinkholes, high mountain ridge, and deep canyons, mountain meadows and caves. The top edge of the plateau are popularly called "stones". From the "stones" Három-ko-ko tar, Voros-ko-ko Cserepes, Bél-ko, etc. There is a wonderful panoramic view.The microclimate of this varied surface allows rare animal and plant species, an undisturbed existence. One can find species that occur only in Mediterranean areas, but also those who live elsewhere in the mountains or from the last ice age. Unique and comprehensive is the collection of moths and butterflies. About 90 bird species breed here, including many endangered species, their nests in Hungary only in the limestone walls of the Bükk Mountains can be found. The numerous caves of the mountains are important in terms of the quality guarantee of the water. Some of these caves contains interesting archeological finds (Stallo-ko, Subalyuk, Szeleta etc.).The largest National Park Bükk of Hungary offers a variety of opportunities for hiking, biking and horseback riding (with the longest trails in the region), to relax and explore the values ​​of nature.
Miskolc
je tretie najväčšie mesto v Maďarsku s bohatou históriou a kultúrou. Grécka pravoslávna cirkev (7 Deák tér) sa nachádza najväčší ikonostas v strednej Európe. Na svahoch hory stojí AVAS reformovaná cirkev, jedna z najkrajších gotických halových kostolov v Maďarsku. Nádherné barokové stavby sú minoritov a kláštora (Námestie hrdinov), evanjelický kostol (Hunyadi a 8) a Mindszenty cirkev (Mindszenty námestí) s kamennou sochou Panny Márie "s hrnčekom" z roku 1739.
Miskolctapolca
Jaskyňa kúpeľ nemá v Európe obdobu. Liečivé účinky minerálnej vody bohatej a krištáľovo čistým vzduchovou medzerou v ochorením kardiovaskulárneho systému, ochorenia chorôb dýchacích ciest a reumatických ťažkostí. Liečba v Miskolctapolca hodnote ...
Národný park Bükk - Lillafüred MiskolcOd 1. Januára 1977 zabezpečuje Národný park Bükk chrániť a starať sa o prírodné rastlinné a živočíšne populáciu Bükk hory, rovnako ako zachovanie geologických, scénický a kultúrnych hodnôt v tejto oblasti. 97% z 43 200 hektárov uprostred hôr Bükk sú zalesnené. Vzhľadom k tomu, priemerná výška jednotlivých hôr Bükk je považovaný za najvyšší vrch v Maďarsku. Summit tohto vápencové hory, týčiaci sa nad 900 metrov k nebu. 40 km2 vo veľkosti, Náhorná plošina Bükk hory, ktorá sa inak stavia v blízkosti lotyšsko-bridlíc oblasti. Na plošine sú geologické vlastnosti povrchu krasu, napríklad krasových otvorov, úzkych údolí, sinkholes, vysoký horský hrebeň a hlboké kaňony, horské lúky a jaskyne. Horný okraj plošiny sú populárno hovorí "kamene". Z "kameňov" Három-ko-ko decht, Vörös-ko-ko Cserepes, Bel-KO, atď Tam je nádherný panoramatický výhľad.Mikroklímu tejto pestrej povrchu umožňuje vzácny živočíšnych a rastlinných druhov a nerušený existencie. Jeden môže nájsť druhy, ktoré sa vyskytujú len v stredomorských oblastiach, ale aj tí, ktorí žijú inde v horách alebo z poslednej doby ľadovej. Unikátny a komplexný, je zbierka môr a motýľov. Asi 90 druhov vtákov chov tu, vrátane mnohých ohrozených druhov, ich hniezda v Maďarsku len vo vápencových stenách hôr Bükk nájsť. Početné jaskyne v horách sú dôležité z hľadiska zárukou kvality vody. Niektoré z týchto jaskýň obsahuje zaujímavé archeologické nálezy (Stall-ko, Subalyuk, Szeleta atď.)Najväčší národný park Bükk v Maďarsku ponúka rôzne možnosti pre pešiu turistiku, cykloturistiku a jazdu na koni (s najdlhšou traťou v regióne), na relaxáciu a skúmať hodnoty prírody.

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!